simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memResur ܥܐܕܟ ܝܘܡܐ ܕܡܥܒܪ ܟܠ ܚܪܝܢܝܢ̈ ܘܡܟܐ ܘܠܗܠ
JnMaron:Expos ܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܒܗ̇ܘܐܢܫܝܐ ܟ̇ܦܪܝܢ
JacSer:memElish ܕܫܩܠܐ ܥܕܬܐ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܐܢܫܐ ܣܪܝܩܐ̈
SevAnt:CathHom ܪܝܫ ܢܝܐ : ܟܠ ܚܕ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܡܬܝ
SynWestSyr X ܐܚܝܢܝܗ̇̈ XX16 ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܗ ܆
Tim1:DisputCalMahdi 18ܐܠܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܟܠ 2ܡܪܝܡ ܐܡܗ ܕܝܫܘܥ
HistChurchEast ܇ ܗܠܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܠܐܚܪܢܝܘܬܐ ܗ̇ܝ
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܕܐܦܪܘܩܟܘܢ ܡܢ ܟܠ ܟܪ ܕܐܝܬܝܟܘܢ ܘܐܥܒܕܟܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܕܐܦ ܬܡܢ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܩ̇ܪܒ ܗܘܐ
Basil:SyrHex ܕܠܠܝܐ ܘܕܐܝܡܡܐ . ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܗܘܐ
P:5Macc [AB] ܘܒܠܠܝܐ ܢܘܪܐ ܥܠ ܟܠ ܐܢܫ ܡܫܬܠܛܐ ܗܘܬ
BarKepha:CelebNat ܠܐܠܗܐ ܓܝܪ ܟܠ ܛܒܬܐ ܦܐܝܐ ܠܡܥܒܕ
SevAnt:Epist ܐܪܥܐ : ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܘܚܕܬܐ̈ X
PhiloxMab:Disc ܩܪܝܒܐ . ܘܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܚܝܝܢ̈ ܒܙܗܝܪܘܬܐ
SilwQard:ScholUrmApp ܟܝܢܐ ܗ̣ܘ . ܟܠ ܓܝܪ ܪܦܪܝܫ ܐܘ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܘ . ܘܬܚܝܬ ܟܠ ܐܢܫ ܐܪܥܐ ܪܥܠܐ
P:Heb&CathEpist [AB] ܡܫܬܪܥܝܢܢ ܟܠܢ . ܟܠ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܦܠܘ : ܘܠܡܐܚܕ ܟܠ ܡܣܩܢܐ ܕܛܘܪܐ̈ :
Shub:BookGifts ܗ̣ܢܘܢ ܩܕܝܫܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܟܠ ܒܘܣܡܝܢ̈ ܇ ܕܠܗܘܢ
JnDalya:Epist ܓܠܝܙ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ ܡܝܬܪܘ . ܘܫܟܝܚܐ