simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܬ ܒܟܬܒܐ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܀ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܫܡܝܐ ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܝܪܢ̈ ܆ ܡܢܗܝܢ
Basil:SyrDeSpirSanc 3ܫܘܐܠܐ ܗܟܝܠ ܕXܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܘ̣ܐ Xܠܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ
P:Job [AB] ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܬܡܠܠ ܗܠܝܢ . ܘܪܘܚܐ ܪܡܬܐ
Nars:SancChurch ܀ 63 ܗܠܝܢ ܩܠܐ̈ ܕܡܠܝܢ ܬܗܪܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܪܒܐ ܘܒܘܣܡܐ . ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܡܢ ܣܓܝ
P:Tob [AB] ܗܟܝܠ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ̈ : ܠܐ
SevAnt:CathHom ܘܙܡܝܪܬܐ ܡܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܨܗܝܘܢ ܠܘ ܒܐܪܥܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܗ ܐܕܡ ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܝܒ
SebBrock:IntroMaryDialogPoems . ܒܣܘܓܐܐ ܕܣܘܓܝܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܬܢܣܒܘ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܢ
SevAnt:madHym ܒܡܢܐ ܢܬܕܡܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܡܥܠܬܟ . ܢܓ
AntiTriThWrit ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐ ܠܟ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
SergStyl:epLuqJew . ܗܘ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܠܘ ܚܢܢ .
P:Gal-Eph [AB] ܕܡܪܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܟܬܒ ܐܢܐ
SebBrock:IntroIsaacNin ܡܢ ܥܣܪܘܬܐ̈ ܕܫܢܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܐܚܪܝܬܐ̈ . ܒܝܕ
P:Ezek [AB] . ܘܬܫܡܠܐ ܗܠܝܢ : ܘܬܕܡܟ ܥܠ
JacSer:memPalmSun ܐܦ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚܝܢ ܗܠܝܢ ܘܪܓܝܙܐ ܗܝ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܡܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܦ̇ܣܝܢ