simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
ChronMin ܘܥܠ ܗܕܐ ܝ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܐܝܘܢܝܣ ܟܢ̇ܫ