simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
P:1Macc [AB] ܘܐܬܚܙܝ ܕܒܗ ܗܘ ܡܠܟܐ . ܘܝܗܒ
P:4Macc [AB] ܩܛܝܪܐ ܕܚܠܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ . ܡܢܐ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
JnRufus:Pleroph . ܡܢܗ ܕܪܫܝܥܐ ܡܠܟܐ . ܘܡܢ ܟܢܫܐ
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܟܬܘܒ ܠܝ
P:2Macc [AB] ܘܐܩܝܡܬ ܠܒܪܝ ܐܢܛܝܟܘܣ ܡܠܟܐ . ܠܗܘ ܕܟܕ
Nars:memCreat ܟܠ ܕܗ̣ܘܐ ܒܕܡܘܬ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܗܢܐ
JacSer:memAscenLord ܗܘܘ ܠܗ̇ ܠܟܠܬ ܡܠܟܐ 320 ܕܠܐ ܬܟܪܐ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܘ ܡܠܟܐ 3ܕܡܠܟܐ̈ . ܐܢܗܘ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܦܩܕ ܡܠܟܐ : ܠܟܠ ܕܪܒ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܡ̣ܢ Xܝܕ ܡܠܟܐ XXXX -- XX
JacSer:turgFestHom ܛܒ ܡܢ ܚܬܢܐ ܡܠܟܐ XXXXXXXX ܓܝܘܪܐ̈ ⁷ܪܚܘܡܝܟܝ̈
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ·X X ܂
BarBahl:SyrLex ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ كان يخرج نزله
P:Luke [AB] ܐܘ ܡܢܘ ܡܠܟܐ ܁ ܕܐܙܠ ܠܩܪܒܐ
Tim1:Epist ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܡ̇ܢ
BarṢal:ComGosp ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗX ܂
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ