simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ .
P:Dan [AB] : ܘܐܡܪܝܢ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ : ܡܠܟܐ ܚܠܡܐ ܢܐܡܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈
P:Dan [AB] ܘܐܡܪܐ ܠܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] ܠܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ .
P:Dan [AB] ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝܝ :
P:Dan [AB] : ܕܐܝܬܝ ܐܒܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕ .
P:Dan [AB] ܬܪܥܐ ܆ ܐܕܝܩ ܡܠܟܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ .
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܘܪܒ ܡܠܟܐ ܠܫܕܪܟ ܡܝܫܟ ܘܥܒܕܢܓܘ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܡܠܟܐ ܠܒܝܬܗ ܘܒܬ ܛܘܬ
P:Dan [AB] : ܘܡܢ ܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܐ ܢܫܘܙܒܢ .
P:Dan [AB] ܕܒܝܠ ܆ ܐܝܬܝ ܡܠܟܐ ܡܐܟܠـܬܐ̈ ܘܡܠܐ ܦܬܘܪܐ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ ܒܠܛܫܨܪ : ܘܐܠܒܫܘܗܝ
P:Dan [AB] ܗܝܕܝܢ ܐܡܪ ܡܠܟܐ : ܘܐܝܬܝܘܗܝ ܠܕܢܝܐܝܠ
P:Dan [AB] ܘܩܛܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܟܠܗܘܢ ܘܠܒܝܠ ܝܗܒܗ
P:Dan [AB] ܘܕܣܘܟܠܐ ܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܠܟܐ : ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܚܫܒܬܟ̈ ܥܠ ܠܒܟ
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܚܙܐ ܗܘܝܬ :
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܡܠܟ ܡܠܟܐ̈ :
P:Dan [AB] . ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܦܩܕܬ : ܕܟܠ