simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇
P:Esd [AB] ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܪܒܐ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
P:Isa [AB] : ܣܠܩ ܪܨܢ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡ : ܘܦܩܚ
JacSer:turgFestHom 14ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܡܢ ܝܗܘܕܐ ܥܕܡܐ
SynWestSyr ܐܘܣܦ ܗ̣ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܠܟܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܆ ܘܝܗ̣ܒ
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ
P:3Macc [AB] ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܢܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܠܝܢ ܆ ܐܬܚܡܬ
P:1Macc [AB] ܘܥܢܐ ܦܛܘܠܡܐܘܣ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ : ܫܦܝܪ
P:Dan [AB] . ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܘܪܒ ܠܕܢܝܐܝܠ :
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܢܬ ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܗܝܕܝܢ ⁵ܩܪܐ ܡܠܟܐ ܪܫܐ̈ ⁶ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܢܘܢ
BarṢal:ComGosp ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗX ܂
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
SynOr ܕܐܠܗܘܬܗ ܢܬܠ ܐܦ ܡܠܟܐ ܒܓܠܝܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܡܛܠ
MartStPhokSinop ܠܡܐܡܪ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܡܠܟܐ ܘܐܟܢ ܐܥܒܪܗ ܒܪܗܛܐ
JulRom . ܘܗܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܐܢ ܐܝܬ ܨܒܝܢܐ
JacSer:Epist ܂ ܐܠܐ ܥܡ ܡܠܟܐ ·X X ܂
Eph:memHom ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ ܡܠܟܐ ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm ܚܟܝܡܐ ܕܡܠܘܗܝ̈ ܕܡܘܐܝܠ ܡܠܟܐ ܢܒܝܐ : ܕܪܕܬܗ