simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsGregPirang ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩX ܡܠܟܐ ܆ ܘܝܩܪܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ̈
ActsMarMaʿIn ܡܗܝܡܢܐ ܗܘ̇ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ . ܟܬܘܒ ܠܝ
ActsMari ܗܘܝܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ . ܐܠܐ ܒܪܢܫܐ
BarBahl:SyrLex ܗܘܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ كان يخرج نزله
BarKepha:CelebNat : ܐܢ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܐܪܥܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ
BarKoni:Schol ܝ ܕܝܢ ܘܠܐܚܙܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ ܩܛܠ ܂
BarḤadbš:Acts ܕܥܪܩ ܘܐܣܬܬܪ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܝܫܐ ܕܒܙܒܢܗ ܇
BarṢal:ComGosp ܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܕܐܘܪܩܐܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܪܝܫܟܗܢܐ̈ ܂ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇
BarṢal:ComGosp ܝX ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗX ܂
CaveTreas ³ܘܬܠܬ ⁴ܕܝܠܗ ܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ⁵ܢܡܪܘܕ ܓܢܒܪܐ
Chron1234 ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܙܝܕ ܡܠܟܐ ܐ ܂ ܚܘܗܝ
Chron1234 ܡܝܛܪܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ̇ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܩܢܘܡܗ
ChronEdes ܘܠܟܘܢ ܂ ܘܫܕܪ ܡܠܟܐ ܘܚܒܫܗ̣ ܂ ܫܢܬܐ
ChronMin ܢܣܒ ܣܝܓܝܠܝܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܂ ܘܫܡܠܝ ܝ
Elia:epLeonḤar ܢܐܬܐ . ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܘܡܪܐ ܕܡܪܘܬܐ̈
EliaNis:Chron ܒܗ̇ ܐܫܬܢܝ ܐܒܘܐܠܥܒܣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܟܘܦܗ ܡܕܝܢܬ
EliaNis:Chron ܫܠܡܐ ܒܝܘܡܝ̈ ܐܠܘܐܬܩ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܫܬܟܚ ܫܡܫܐ
Eph:madCarNis X ܗܐ ܡܘܬܐ ܡܠܟܐ ܕܫܬܩܐ ܩܒ̇ܠ ܐܚܝ̈
Eph:madCrucifix ܨܪܘܟ ܥܡܗ ܩܒܥܘܟ̈ ܡܠܟܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܓܘܢܐ