simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronEdes ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
ChronMin ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
BarAphton:ActsSev ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܘܐܪܝܡ ܘܥܒܕܗ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܢ ܪܥܝܐ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܒܝܘܡܝ̈ ܟܘܣܪܘ ܣܒܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܥܪܩ
IšoAdiab:Epist ܬܩܪܘܢ ܬܕܥܘܢ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܕܝܠܝ ܛܒܐ ܕܠܘܬܗ
BarṢal:ComLiturg 1 ܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܢܦܘܪܐ
BarṢal:ComGosp ܒܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܂
MiaphysiteDocs ܝ ܠܕܘܟܪܢܐ ܙܐܢܘܢ ܡܠܟܐ ܠܘܬ ܛܘܠܩܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ
BarḤadbš:FoundSch ܗ̇ܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ³ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ .
IsDr&ḤenAdiab:Treatises . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܪܒܘܬ
JnRufus:Pleroph ܕܪܫܝܥܐX X X ܡܠܟܐ ܡܪܩܝܢܐ : ܗ̇ܝ
BarḤadbš:Acts ܗ̇ܘ ܕܠܫܝܢܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܐܫܬܕܪ ܗܘܐ .
MartOrient ܘܕܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܘ̣ܗܕܢܐ ܕܠܘܬ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ
EliaNis:Chron ܡܢܗܘܢ ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܃ ܡܢ
HistChurchEast ܐܠܐ ܠܚܕ ܒܠܚܘܕ ܡܠܟܐ oX ܘܝܚܝܕܝܐ ܆