simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܃ ܡܛܠ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
Tim1:Epist ܐܢܬ : ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܐܒܘܗܝ ܐܒܪܗܡ .
SevAnt:LuqJul ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
SevAnt:LuqJul . ܠܗ̇ܘ ܪܒܟܝܢܗ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܩܢܐ
Chron1234 ܐܡܘܢܝܘܣ ܇ ܘܠܘ ܡܛܠ ܐܢܢܩܐ ܕܟܦܘܪܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ
P:Jer [AB] ܬܝܠܠ ܚܫܒܘܢ ܡܛܠ ܕܐܬܬܒܪܬ ܥܝ :
SevAnt:madHym ܕ ܓ̇ܠܐ ܇ ܡܛܠ ܫܒܒܘܬܗ ܕܡܝ̣̇ܬܐX ܗ̇ܘ
BarBahl:SyrLex ܘܐܦ ܛܘܒܢܐ ܡܘ̇ܫܐ ܡܛܠ ܕܡܨܒܬܐ ܗܘܬ̇ ܐܪܥܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܕܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܕܟܠܡܕܡ
LiberGrad ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܚܝܐ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ . ܘܡܛܠ
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ . ܡܛܠ ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇
Cyr:ComLuke ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܪܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܐܡ̇ܪ ܢܒܝܐ
P:Ps [AB] ܕܚܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ
JnEph:EccHist ܒܗ ܛܢ̣ܢܐ ܪܘܚܢܐ ܡܛܠ ܥܡܐ ܗ̇ܘ ܛ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܠܫܪܘܪܐ ܝ ܡܛܠ ܩܛܝܢܘܬܐ ܕܦܓܪܝܗܘܢ̈ ܂
P:Sam [AB] ܙܕܝܩ ܐܢܬ ܡܢܝ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܦܪܥܬܢܝ ܛܒܬܐ
ZachSch:ActsSev ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܡܢܥ ܡܛܠ ܡܝܬܖܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܩܢܐ
Shub:BookGifts ܟܪܣܐ ܬܒܥܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ
CaveTreas 5 ) ܐܠܐ ܡܛܠ ¹ܕܥܒܪܬܘܢ ²ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܚܕ ܒܪܢܫܐ ܃ ܡܛܠ ܕܟܝܢܢ ܐܬܝܩܪ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܐ