simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܫܪܒܝܗܘܢ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܬܚܘܡܐ̈ ܡܡܫܚܐ̈ :
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܦܫܢܝܐ ܡܢ ܬܪܣܝܬܐ ܡܛܠ ܪܓܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܆
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܟ̇ܒܫ ܘܡܫܥܒܕ ܪܓܝܓܬܗ̈ ܡܛܠ ܪܚܡܬܐ ܕܫܡܝܢܝܬܐ̈ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [X]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܛܘܦܣܐ ܕܫܡܝܐ ܩܒܠܗ̇¹
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܪܫܝܡܝܢ ܒܗ̇ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܒܝܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܩܦܝܠܐ ܗܘܬ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܘܥܒܕ ܛܒX . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ : ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܫܢ̈ ܗܘܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢ ܗܘܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܕܡܐ ܠܗܘ̇ܝܗX
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts . [XX]ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܥܦܝܦܐ ܐܝܬܘܗܝ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ : ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܫܐ̈ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܢܦܫܝ ܡܢܝ ܆ ܡܛܠ ܕܠܐX ܝ̇ܕܥ ܗܘ̇ܝܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܐܒܗܝ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܠܘܬ ܥܡܐ ܝܣܪܠܝܐ ܡܛܠ ܪܘܫܥܗܘܢ ܕܒܐܠܗܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܒܚܟܡܬܐ ܒ̣ܪܐ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ XXܕܡܗܝܡܢܝܢ ܘܝܕܥܝܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ : ܡܛܠ ܕܛܘܦܣܐ ܕܗܠܝܢ ܫܡܝܢܝܬܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܢܐ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܗܘܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܡܬ ܗܘܬ ܐܝܙܒܝܠ ܡܛܠ ܥܠܘܒܘܬܗ̇ ܆ ܘܠܥܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ . ܡܛܠ ܓܝܪ XXܕܐܕܡ ܐܒܐ