simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc : X10 79 ܡܛܠ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ· ܘܫܪܟܐ
ComGenExod . ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܠܝܠܐ .
P:Neh [AB] ܠܝ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܦܝܟ̈ ܒܝܫܢ̈
P:Matt [AB] ܘܠܐ ܨܒܝܐ ܠܡܬܒܝܐܘ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ .
JnDalya:Epist ܠܐ ܐܿܫܬܘܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܡܥܠ ܠܐܬܪܐ
BarEbr:CandSanc ܘܝ̇ܕܥܝܢܢ . ܗܘܐ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܡܝܐ̈
SergStyl:epLuqJew X⁰ܡܝܬܐ̈ ܆ ܕܘܝܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܒܩ̣ܬ ܠܢܦܫܝ
JacSer:memElishCapSam ܦܫܝܩ ܠܟ ܬܛܥܢ ܡܛܠ ܪܚܡܐ̈ ܕܥܙܝܠܝܢ ܒܟ
JnDara:OnOfferings ܕ ܡܢ ܥܡܡܐ̣̈ ܡܛܠ ¹²ܕܟܢܥܢܝܐ ܐ ܝܬ
Eph:madLuqHeres ܚܡܝܡܐ̈ ܡܘܠܕܝܢ ܘܩܪܝܪܐ̈ ܡܛܠ ²ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܩܪܝܪ
Tim1:Epist . ܘܣܒ̇ܪ ܕܠܘ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܐܚܪܬܐ ܦܪܫܢܝ
P:Acts [AB] ܠܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܡܢܐ ܗܘܐ ܥܡܢ
P:PrMan [AB] ܗܘ ܕܫܡܝܐ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܡܒܐܫܢܘܬܐ ܕܪܘܫܥܝ̈
Nars:memCreat . ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܛܟܣܐ ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܘܬܘܒ
P:Cor [AB] ܗܢܐ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ
Ath:Inc ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ
ActsStAnth ܒܢܘܗܝ̈ ܇ X⁴ܘܣܟܐ ܡܛܠ ܫܡܗ X⁵ܕܐܦ ܒܗ̇
LiberGrad ܙܢܝܬܐ̈ . ܡܡܠܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܕܠܐ
EliaNis:Chron ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܃ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܨܐ ܕܒܛܝܠܐܝܬ
Ps-Zach:EccHist ܐ ܕܦܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܣܦܪ ܬܘܠܕܬ̈ ܐ