simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Rom [AB] ܒܪܘܚ . ܡܛܠ ܕܝܕܥܘ ܠܐܠܗܐ ܆
P:ProvQohSong [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܪܝܨܐ̈ ܥܡܪܝܢ ܒܐܪܥܐ
P:4Macc [AB] ܡܝܬܪܐ . ܡܛܠ ܕܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ
P:Isa [AB] ܡܡܠܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܛܘܪܐ ܒܬܘܪܥܬܐ ܢܩܘܡ
P:Ps [AB] ܥܝܢܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈
P:Heb&CathEpist [AB] ܠܢܝܚܬܝ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ
P:2Chr [AB] ܘܕܥܡܟ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܡܛܠ ܕܬܠܦ ܐܢܘܢ ܐܘܪܚܟ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
PersMartKgYaz1 ܐܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܪܝܖܐ̈ ܝܠܦܬ
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܒܪܬ ܕܐܒܐ . ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪܝܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐܐܠܗܐ
SynOr ܥܒܕܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܝܙܝܕܐܦܪܝܕ ܙܕܩܢ̈ ܘܙܕܩܢܢ
SevAnt:LuqJul ܘܒܐܘܣܝܐ ܕܒܪܐܢܫܐ . ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܝܢ ܡܢܝܢܝܐ̈
Basil:SyrDeSpirSanc ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ . ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ̇
Eph:ComGen&Exd ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ
BarḤadbš:Acts ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ .
JulRom ܕܝܢ ܗܟܢܐ . ܡܛܠ ܠܡ   ܕܐܘܪܗܝܐ̈
Sahd:BookPerf ܥܘܫܢܟ ܘܐܝܩܪܟ . ܡܛܠ ܕܛ̇ܒܝܢ ܪܚܡ̣ܝܟ̈ ܡܢ
IšoMerv:ComPs ܒܓܘܝ ܘܕܫܪܟܐ . ܡܛܠ ܕܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢܢ X
SevAnt&SergStyl:Corres ܩܒܠ ܚܫܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ