simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul X . --⁷ܩXXX ܡ̇ܢ Xܢ̇dd·1ܝܢ̇X⁶ ܪܗܛ ܠܘܬ
SevAnt:LuqJul : ¹ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܝXXXX1 ܕܢܐܡܪ
SevAnt:LuqJul ܕܢܒܚܢ ܒܗܘܢܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܠܗܐ ܕܒܟ . ܡ̇ܢ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܐܡܪ
SevAnt:LuqJul ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܦܠ . ܡ̇ܢ ܡܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܐܘ ܒܡܣܒܪܢܘܬܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܐ ܠܗ ܠܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܘܕ ܕܠܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul : ܗܓܓܝܐ . ܡ̇ܢ ܕܡܡܪܚ ܕܡܢXXXXXXXXXXXX ⁰ܝܒܬܪ
SevAnt:LuqJul ܡܬܚܣܢܝܢ ܗܘܘ . ܡ̇ܢ XXXX⁸ ܓܝܪ ܢܚܫܘܒ
SevAnt:LuqJul ܡܘܬܐ ܘܩܒܘܪܬܐ . ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ .
SevAnt:LuqJul ܚܢܢ ܟܠܢ . ܡ̇ܢ ܕܒܡܠܬܐ ܠܐ ܫܪܥ
SevAnt:LuqJul ܗܘ ܡܝܬ . ܡ̇ܢ ܠܐ ܐܬܬܚܕX ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܕܢܝܬܝܗ̇ ܨܒܝܢܐ . ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܢܨܝܒܐ ܗ̣ܘ
SevAnt:LuqJul XX X 1ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܘܐܚܪܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܝܢ
SevAnt:LuqJul : ܐܫܥܝܐ : ܡ̇ܢ : ܩ̇ܕܡ :
SevAnt:LuqJul : ܕܐܝܬܘܗܝ : ܡ̇ܢ : ܐܚܘܗܝ :
SevAnt:LuqJul : ܕܐܝܬܝܗܘܢ : ܡ̇ܢ : ܡܢ :
SevAnt:LuqJul : ܕܐܬܘ : ܡ̇ܢ : ܐܢܫܝܢ ܟܬܒ
SevAnt:LuqJul : ܕܗ̇ܘ : ܡ̇ܢ : ܕܥܒܕܗ̇ :