simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܪܢ ܓܝܪ ܕܢܫܒܘܩ ܡ̇ܢ ܠܕܝܠܢ ܐܠܦ ܃
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
MiaphysiteDocs ܫܦܝܪܐ̈ ܕܥܕܬܐ ܘܩܢܘܢܐ ܡ̇ܢ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܒܗܬ̈ ܐ
SevAnt:madHym ܫܡܐ ܐ ܟܠܗ̇ ܡ̇ܢ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܡܢ
SevAnt:madHym . ܟܕ ܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܐܘ̣ܒܫ̣ ܐܝܟ ܚ
SevAnt:CathHom ܚܫܘܫܐ ܇ ܘܕܒܒܣܪ ܡ̇ܢ ܒܠܚܘܕ ܛܥܡܗ ܠܡ̇ܘܬܐ
BarKoni:Schol ܗ̣ܘܐ ܡܕܡ ܂ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܕܒܕܗܒܐ ܕܒܓܘܗ
SevAnt:CathHom ܕܒ̣ܝܫܘܬܐ . ܐܠܘ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܚܘܫܒܐ :
SevAnt:Epist ܆ ܗ̇ܝ ܒܪܘܟܒܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܡܫܡܠܝܢ ܠܐ
HistChurchEast ܕܕܝܕܘܪܘܣ̈ X ܘܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟܐ ܣܡܬܘܢܝܗܝ ܠܠܥܙܪ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܗ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܠܫܡܝܐ
SevAnt:Epist : ܐܠܐ ܕܚܛܗܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܡܝܢ ܙܝܘܬܐ
AntiTriThWrit . ܘ ܘܠܝܝܢ ܡ̇ܢ ܩܕܡܐܝܬ ܐܡܪܝܢܢ .
Cyr:ComLuke ܘܬܟܝܒܬܐ ܂ ܙܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܡܐܢܐ̈ ܕܩܪܒܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܘܐܡܪܝܢX ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܩܝܠܐ ܠܗ
Tim1:Epist ܐܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܐܢܗܘ̤ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܕܐܠܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈
Chron1234 ܕܝܠܢܝܐ ܂ 0ܘܫܢܝܐ̈ ܡ̇ܢ ܬܠܬܝܢ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܠܦܘܬ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܐܠܗܝܬܐ ܥܡܘܛ ܘܙܥܘܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ · ܕܫܠܚ ܡ̇ܢ ܫܕܐ ܝ· ܡܨ