simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:ActsEastSaints ܐܡ̣ܪ . ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܐܘ ܪܡ̇ܐ ܕܘܫܐ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܢܦ̣ܩܘ ܐܝX ܡ̇ܢ ܕܝܕܥ̇ܝܢ ܗܘܘ ⁷ܠܕܘܟܬܐ
JnEph:ActsEastSaints ܩܠܟ ܐܒ̇ܐ : ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܟ ܠܘܬ ܚܛܝܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܚ̇ . ܙܝܢܝܢ ܡ̇ܢ ²ܐܝܬܝܗ̇ ܨܒܘܬܘ .
JnEph:ActsEastSaints ܕܢܝ̣ܬܒ ܇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܕ̇ܡܐ ܠܐܪܝܟܘܬ
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܒܓܢܣܐ ܡ̇ܢ ܟܠܗܘܢ̣ ܡܢ ܣܘܪܝܐ
JnEph:ActsEastSaints ܕܠܠܝܐ ܆ ܐܢܫ ܡ̇ܢ ܚܠܝܡܐ ܒܬܫܘܝܬܗ :
JnEph:ActsEastSaints . ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡ̇ܢ ܡܬ̇ܠܚܡܝܢ ܆ ܡܢܗܘܢ
JnEph:ActsEastSaints ܘܘܐ ܇ ܢܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦܢ ܢܐܠܦ ܕܐܝܟܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܠܗ . ܕܐܢܐ ܡ̇ܢ ܒܪܝ ܕܬܪܚܩ ܡܢܝ
JnEph:ActsEastSaints ܡܟܚܕܐ ܗܘܬ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ . ܘܣܟ
JnEph:ActsEastSaints ܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܪܒܐ ܐܘ
JnEph:ActsEastSaints ܘ̣ܘ ܕܝܝܢ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܒܛܘܒܢܐ ܢ̇ .
JnEph:ActsEastSaints ܘܐܚܝ̈ . ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܦ ܡܢ ܩܕܡ
JnEph:ActsEastSaints ܗܘ . ܘܠܝܬ ܡ̇ܢ ܕܦ̇ܩܕ ܠܘ̣ ܘܦܫܝܩ
JnEph:ActsEastSaints ¹¹ܡܒ̇ܟܐ ܠܝܘܬ ܢXXXX ܡ̇ܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܘܐ ܠܗ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢܫܐ̈
JnEph:ActsEastSaints . ܘܗ̣ܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܛܟ
JnEph:ActsEastSaints ܒܐܝܕܝܗ̇Ẍ ܕܬܢܝܚܝܘܘܝ ܠܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܕܘ̣ܘ ܐܝܟ ܕܘ̇ܠܐ
JnEph:ActsEastSaints ܆ ܐܘ ܡܢ ܡ̇ܢ ܕܡܣ̇ܬܩܒܠ ܆ ܘܘܝܕܝܢ