simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܒܝܫܬܐ ܂ ܘܠܗ ܡ̇ܢ ܢܦ̇ܚܝܢ ܗܘ̣ܘ ܘܪܡ̇ܝܢ
Chron1234 XܐܝXܗ̇ ܂ ܠXܪܥܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܒܐܝܡܐ ܂ ܘܢܣܒܘ
Chron1234 ܦܐܛܪܝܪܟܐ ܕܢܓܒܘܢ ܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܝܢ ܘܢܫܕܪܘܢ ܠܘܬܗ
Chron1234 ܇ ܐܝܩ̣ܪܐ ܘܕܫܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܙ̣ܟܘܬ̣ܐ ܂ ܘXܟܢܐ
Chron1234 ܃ ܕܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܫ̇ܢX ܠܗܠ ܂ ܡ̇ܢ ܕܗܝܡܢܘܬ ܐ ܕܚܬܢܐ
Chron1234 ܕܢܗܦܟܘܢ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܡ̇ܛܠ ܕܕܚ̇ܠܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܠܗܘܢ ܃ ܕܚܙܘ ܡ̇ܢ ܡܝܬ ܩܕܡܝܐ ܒܗܢܐ
Chron1234 ܕܐܝܬ ܥܝ̇ܕܐ ܕܢܬܟܠܐ ܡ̇ܢ ܕܥܐ̇ܠ ܒܙܝܢܐ ܂
Chron1234 ܠܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܚܐ ܕܝܠܢ ܩܫܝܫܐ
Chron1234 ܥܠܘܗܝ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘ̣ܐ
Chron1234 ܡܥܘܝܐ ܂ ܕܫܡܐ ܡ̇ܢ ܝܝ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܒܘܣܡܗ̇
Chron1234 ܃ ܐܬܩܪܒܘ ܕܢܚܙܘ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܗܢܘܢ
Chron1234 ܒܢܬܐ̈ ܂ ܠܚܕܐ ܡ̇ܢ ܫܡܗ ܐܒܘܗ̇ ܩܠܐܘܡܢܣܛܪܐ
Chron1234 ܗ̇ܘ ܕܥܠܘܗܝ ܟܬܝܒܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܬܬܣܝܡܝ ܡܢ ܦܝܠܛܘܣ
Chron1234 ܝX ܟܕ ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܂ ܗ̇ܢܘܢ
Chron1234 ܕܪܗ̇ܛ ܘܠܘ ܒܐܝܕܝ̈ ܡ̇ܢ ܕܨܒ̇ܐ ܐܠܐ ܒܐܝܕܝ̈
Chron1234 ܠܟ ܂ ܘܝܘܩܪܐ ܡ̇ܢ ܕܕܗܒܐ ܠܐ ܐܬܗܪܗ̇
Chron1234 ܆ ܝ · ܡ̇ܢ ܗܢ̣ܐ- Xܚܘܡܐ̇ ܠܐ
Chron1234 ܂ ܘܢܦܠ ܗܘ ܡ̇ܢ ܣܘܣܝܐ ܘܡܝܬ ܂