simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܐܚܪܢܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܢ :
ChalcedWrit ܐܝܢܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܒܪ ܟܝܢܐ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܐܒܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ :
ChalcedWrit . ܐܠܐ ܐܢ ܡ̇ܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈
ChalcedWrit . . ܟܝܢܐ̈ ܡ̇ܢ ܕܡܫܝܚܐ ܆ ܐܘܐܢܬܘܢ
ChalcedWrit ܐܚܪܝܢ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
ChalcedWrit ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܐܚܪܬܐ ܡ̇ܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܆ ܐܚܪܬܐ
ChalcedWrit ܠܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐ̇ܡܪ ܕܠܐ :
ChalcedWrit ܦܪܘܣ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܟܪܣܛܝܢܐ̈ X XX
ChalcedWrit . ܘܐ ܢ ܡ̇ܢ ܠܐ : ܗܐܐܬܝܕܥܬ
ChalcedWrit ܒܪܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܐ ܒܪܝܐ ܗܘ
ChalcedWrit ܗ̇ܘ ܕܫܩ̣ܠ· ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܒܟܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗ̇ܘ
ChalcedWrit ܠܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܝܬ ܠܗ :
ChalcedWrit ܕܐܘܣܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܫܘܕܥܢܐ
ChalcedWrit ܗܝ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܢܐܡܪ ܕܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ
ChalcedWrit ܓܘܢܝܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܓܘܢܝܐ ܆ ]ܗܒܘ
ChalcedWrit ܟܝܢܝܢ̈ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܐܡܪܝܢ ܕܠܚܕ :
ChalcedWrit ܚ̇ܒܫ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܠܚܕ ܆ ܠܚܕ
ChalcedWrit ܕܗܘ̣ܐ . ܐܢ ܡ̇ܢ ܒܗ̇ܝ ܕܗܘ̣ܐ ܦ̇ܢܐ