simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc X 4ܘܡܢ ܩܕܝܡ ܡ̇ܢ ܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܢ
Ath:Inc ܕܟܠܢܫ . ܐܒܪܗܡ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܟܕܐܬܟܪܗ ܥܠ
Ath:Inc . XX ܘܠܝܘܠܦܢܝܗܘܢ̈ ܡ̇ܢ ܪܘܪܒܐ̈ ܕܗ̇ܢܘܢ ܒ̇ܛܠ
Ath:Inc ܕܚܐ̇ܫܝܢ . ܕܡܚܘܝܢܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ ܒܠܚܘܕ
Ath:Inc 1 X X6ܕܠܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܓ̣ܕܫ ܥ̣ܛܐ
Ath:Inc ܢܫܬܥܐ . ²ܕܟܠܗܘܢ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ̈ ܡܫܟܚ
Ath:Inc ܕܝܢ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܡ̇ܢ ܗܟܢܐ . X
Ath:Inc ܕܐܬܘܪ . ²ܕܒܪܢܫܐ ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ ܡܬܚ̇ܘܐ ܒܝܕ
Ath:Inc XXX X ܪܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܘܗ̇ܝ ܕܢܩ̣ܝܡ
Ath:Inc . ܒܗ̇ܝ ܕܗ̇ܘ ܡ̇ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܥܒܝܕܐ
Ath:Inc ܐܩܝܡ . ܫܘܥܝܬܐ̈ ܡ̇ܢ ܡܣܬܒܪ ܗܘܐ ܡܢ
Ath:Inc ܟܕ ܡܛܠ ܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܫܡ̣ܥܬ ܢܒܝܐܘܬܐ .
Ath:Inc . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܢܝܬܐ̈ ܡܕܡ ܕܡܠܬܐܐܝܬ
Ath:Inc ܐܢܬ . ܣܓܘܕ ܡ̇ܢ ܠܦܪܘܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ
Ath:Inc . ܟܕ ܗܟܢܐ ܡ̇ܢ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ .
Ath:Inc . ܕܠܐ ܢܡܘܬ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚܐ
Ath:Inc ܦܪܘܩܢ ܡܓܘܫܐ . ܡ̇ܢ ܗ̇ܘ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ
Ath:Inc ܦܓܪܐ . 1ܣܦܩܐܝܬ ܡ̇ܢ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡ ܗܠܝܢ
Ath:Inc ܚܒܬܐ . ܠܐ ܡ̇ܢ ܝܩܕܐ ܗ̣ܝ ܚܒܬܐ
Ath:Inc . ܢܐܡܪ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ ܚܐܫ ܗܘܐ