simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܠܐ ܡܟܝܠ ܡ̇ܢ ܂ ܡ ܂
IšoAdiab:Epist ܡܬܩ̇ܒܠܝܢ ܂ ܘܠܘܩܕܡ ܡ̇ܢ ܟܕ ܣܓܝ ܟܐܡܬ
BarṢal:ComGosp ܣܩܘܒܠܝܐ ܂ ܕܗܘ̇ ܡ̇ܢ ܛܘܪܐ ܝ ܡܬ̇ܩܪܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܦܓܪܐ ܕܝܢ ܟܪܝܗ ܡ̇ܢ ܕܝܟܘܢ ܡܝܩܪ ܠܝ
SevAnt:CathHom : ܡܦ̇ܣܝܢ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܕܒܟܝܢܐ ܡܚܝܕܐ ܢܩܫܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܚܝ ܐܘܕܥ ܕܥܡ ܡ̇ܢ ܕܡ̣ܢ ܟܕܘ ܡܫܬܘܬܦ
BarKoni:Schol ܘܒܐܗܪܘܢ ܂ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܗܢܘܢ ܢܟܪܝܘ ܐܢܘܢ
SevAnt:CathHom . ܗ̇ܘ ܡܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܐܬܝܠܕ ܆
SevAnt:Epist ܩܝ̣ܫܬܐ ܆ ܡܬܡܢܝܢܝܬܐ ܡ̇ܢ ܐܝܬܝܗ̣̇ ܒܩܢܘܡܐ̈ .
HistChurchEast ܓܒܝܢܘܗܝ̈ ܘܡܢ ܨܕܥܘXܘܝ̈ ܡ̇ܢ ܟܟܘܗܝ̈ ܕܛܥܝܢX ܝܘܕܐ̈
SevAnt:Epist ܆ ܠܐ ܢܬܚ̇ܒܠ ܡ̇ܢ ܆ ܐܦܠܐ ܠܥܛܝܐ
AntiTriThWrit ܐܟܣܝܣ̈ ܆ ܒܗܠܝܢ ܡ̇ܢ ܠܥܠ ܣܦܩܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ
Cyr:ComLuke ܥܠܡܐ ܂ ܡܣ̣ܪܗܒ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܠܐ ܙܥܘܪܝܐܝܬ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܚܘܝܢ ܆ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܫܕܪX ܝܝ ܕܥܠܝܟܘܢ
Tim1:Epist ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܟܪܝܗܐ̈ ܟܕ ܡܐܣܐ
BarṢal:ComGosp ܢܙܟܐ ܂ ܫܐܕܐ̈ ܡ̇ܢ ܐܝܟ ܦܠܝܓܐ̈ ܂
Babai:BookUnion ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܕܢܚܬܐ
Chron1234 ܐܡ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܚܡܬܗ̇ ܡ̇ܢ ܐܢܬܝ ܒܪܬܝ ܂
JnEph:ActsEastSaints ܣܪܓܝܣ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܡܢ ܥܡܠܐ ܠ
Chron1234 ܃ ܐܬܩܪܒܘ ܕܢܚܙܘ̣ܢ ܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܂ ܗܢܘܢ