simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܡܣܬܪܬܐ ܕܗܘܝܘܗܝ̈ ܕܡܪܐ ܟܠ .
Ps-JacSer:SyrSongAlex . . ܠܗ ܟܠ . . .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܟܡܐ ܪܒ ܡ̣ܢ ܟܠ . X 1ܠܚܘܒܠ
Nars:memCreat ܘܚܫܟܐ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ . ܒܪܗ̇ ³ܠܒܪܝܬܐ
P:3Macc [AB] ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ
Hom6thCent ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ
Eph:madNativ ܙܪܥܗ̇ ܕܢܚ ܡܚܐ ܟܠ 14ܐܕܡ ܐܪܡܝ ܗܘܐ
JacSer:memNativ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ ܟܠ 179 ܥܠ ܗܝ
JacSer:memTransfig ܡܠܬܝ ܒܪ ܡܪܐ ܟܠ 25 ܐܝܬ ܗܘ
JacSer:memJephDaught ܪܒܐ ܒܪ ܦܪܩ ܟܠ 45 ܐܠܘ ܠܐ
JacSer:memSinWomLordForgav ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ ܟܠ 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ
Nars:SancChurch ܢܘܟܪܝܐ̈ ܪܚܡ ܪܚ̇ܡ ܟܠ : ܘܟܢܫܗ̇ ܨܐܕܘܗܝ
MartOrient ܕ ܝܫ̣Xܝܘ ܒXܘ ܟܠ : ܝܝܐ .
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ : ܡܪܚܡܢܐ ܘܣܝܓܝ
Eph:madAbrKid&JulSaba ¹⁷ X --⁸ܢܟܐ ܟܠ X -- .
SevAnt:madHym . ܒܨܠܘܬܗ̈ ܡܪܐ ܟܠ X ܆ ܘܠܦܘܡܐ̈
Eph:madFast ܕܟܣܐ ܒܨܘܡܐ ܙܟ̇ܐ ܟܠ XX ܕܒܗ ܗ̣ܘ
JacSer:memHomCreat ܕܪܡ ܗ̣ܘ ܡܢ ܟܠ ܀ ܐܠܘܐܝܬ ܗܘ
BarṢal:ComGosp ܂ ܐܒܐ ܕܡܢܗ ܟܠ ܂ ܘܚܕ ܒܪܐ
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ