simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ .
JacSer:memJudgSolom ܠܝ ܒܗ̇ ܗܐ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܫܩܠܝܢ ܥܘܬܪܐ
P:Num [AB] ܒܡܢܝܢܐ ܕܫܡܗܐ̈ : ܟܠ ܕܟܪܐ ܠܪܝܫܝܗܘܢ̈ .
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ ܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ
JacSer:memJephDaught ܪܒܐ ܒܪ ܦܪܩ ܟܠ 45 ܐܠܘ ܠܐ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
MartStPhokSinop ܝܕܝܥܐ ܗܘܐ ܨܝܕ ܟܠ ܐܢܫ . ܒܥܠܡܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³
JacSer:memLord'sPrayer ܐܠܗܐ ܕܡܢܗ ܥܬܪܝܢ ܟܠ ܡܠܠܐ̈ ܗܒ ܠܝ
JacSer:memHolySunPente ܚܒܝܒܐܝܬ ܕܐܛܥܢ ܘܐܦܩ ܟܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܦܪܘܫܐܝܬ ܗܒܠܝ
PhiloxMab:epPatricius ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
JnDara:OnOfferings ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
P:Ps [AB]   ܡܬܢܒܐ ܥܠ ܟܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܚܫܗ ܕܡܪܢ
AntiTriThWrit ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ ܟܠ ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ
JulRom ܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܥܝܢ ܟܠ ܐܢܫ . ܘܩܒܠܘ
P:3Macc [AB] ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ