simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܗ̣ܘ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܐܝܬܘܗܝ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܕܐܟܘܠܐ ܗܘ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܆ ܕܠܐ ܗܘܐ ܟܠ ܠܐ ܐܟܘܠܐ ܡܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܟܠ ܨܝ̇ܡܐ ܡܢ ܩܛܝܪ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܩܝܡܬܢ ܕܥܡܗ . ܟܠ ܠܡ ܕܒܡܫܝܚܐ ܥܡܕܬܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܨܘܡܐ ܦܪܝܣ ܥܠ ܟܠ ܨܘܡܝܢ̈ ܆ ܐܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܐܦܢ ܥܠ ܟܠ ܨܘܡܝܢ̈ ܦܪܝܣ ܘܠܟܠ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܐܘ ܡܫܡܫ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܕܡܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܗܘܢ ܘܡ̇ܥܒܕ ܒܗܘܢ ܟܠ ܐܝܟ̈ ܨܒܝܢܗ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܢܢ ܕܦܩܝܕܝܢܢ ܕܢܬܠ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܢ ܘܐܦ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡ̇ܢ ܕܠܘ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܟܠ ܕܙ̇ܟܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܟܠ ܕܙ̇ܟܐ ܠܪܓܬܐ ܇
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܢܐܡܪ : ܕܐܢ ܟܠ ܟܠܗ ܢܩܝܦܐ ܠܟ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts Xܢ ܠܡܢܛܪܘܬܟ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝܢ̈ ܥܠ ܐܒܪܐ̈
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܫܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܝܢ̈ : ܠܐ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܕܠܘ ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܟܠ ܕܚ̇ܣܢ ܠܪܓܬܐ ܘܠܪܚܡܬ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܇ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܟܠܗܝܢ ܘܦܪܝܩ ܡܢ ܟܠ ܥܕܠܝܝܢ̈ . ܐܠܘ
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܒܝܕ ܗܢܐ ܐܗܦܟܘ ܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܡܫܝܚܐ