simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܡܫܬܓܪܐ ܒܦܓܪܐX ܡܢ ܟܠ ܗܕܡ ܡܢܬܐ ܡܕܡ
ChronMin ܐܬܬܘܝ ܘܐܬܥ̇ܕܠ ܒܢܦܫܗ ܟܠ ܩܛܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܝܪܝܐ
DidascApost ܕܢ̇ܛܪ ܢܦܫܗ ܡܢ ܟܠ ܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܘܕܫܥܝܐ
JacSer:memBirthSavFlesh ܪܡ ܓܠܝܢܟ ܡܢ ܟܠ ܦܘܡܝܢ̈ ܘܐܝܟܢ ܡܨܝܐ
sugJoseph&Mary ܘܩܒܠܬ ܒܛܢܐ ܡܬܗܪ ܟܠ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܗ ܙܝܚܬ
SevAnt:CathHom ܒܝܝܝܐ ܩܪܝܢܢ̈ . ܟܠ ܢ̣ܢܫ ܡ̇ܢ ܐܝܟ
JacSer:memElishNaamGehaz 5 ܡܢܟ ܢܗܪܢ̈ ܟܠ ܢܦܫܬܐ̈ ܚܫܘܟܬܐ̈ ܗܘܝ
JacSer:memPalmSun ܐܦ ܝܠܘܕܐ̈ ܒܐܘܫܥܢܝܗܘܢ̈ ܟܠ ܐܬ݂ܪܘܢ̈ ܗܐ ܡܙܝܚܝܢ
PersMartKgYaz1 ܐܝܩܖܐ ܕܠܘܬܗ ܡܢ ܟܠ ܐܝܩܖܝܢ̈ . ܘܖܡܐ
AntiTriThWrit ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ ܟܠ ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ
JacSer:memNativ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ ܟܠ 179 ܥܠ ܗܝ
ThdrMops:ComPs ܘܚܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ X[ .
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܗܠܝXܢ ܕܐ̇ ܟܠ ܩܪܨܐ ܣ̇ܥܪܝܢ ܇
Babai:BookUnion ܐܠܗܐ ܐܒXܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܂ ܘܟܢ ܡܩܦܝܢ
Hom6thCent ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ ܗܪܟܐ
sugJoseph&Benjamin ܗܘܘ ܠܚܕܕܐ̈ ܥܠ ܟܠ ܡܐ ܕܓܕܫ ܠܗܘܢ
JacSer:memJephDaught ܪܒܐ ܒܪ ܦܪܩ ܟܠ 45 ܐܠܘ ܠܐ
Eph:madLuqHeres ܢܒܥܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܫ̇ܒܩ ܟܠ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܡܚܣܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܩܪܒܐ ܠܡܕܥܐ ܠܘܬ