simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] ܐܝܕܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝܗܘܢ̈ . ܟܠ ܝܘܡܝ̈ ܕܝܢܐ̈ :
P:2Macc [AB] : ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܠ :
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
ActsPaulQenṭ&JnEdes . ܘܠܗ [ܢ]ܘܕܐ ܟܠ ܠܫܢ ‏ ‏ܡܢ
SynWestSyr . ܘܕܚ̇ܩܝܢ ܡܢܗܘܢ ܟܠ ܬܒܪܐ . ܘܠܐ
Eph:madUnleavBread 1 ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
ActsMiaphysites ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܫ̣ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ̇ ܇ ܕܒܟܠ
Ps-Ath:Virg ܟܦܐ̈ . ܘܡܢ ܟܠ ܩܠܐ̈ ܗܢܝܐܐ̈ ܕܡܚܬܚܬܝܢ
SevAnt:CathHom ܐܝܟ ܕܠܡ̣ܛܦܘ ܘܠܡܫܓܘ ܟܠ ܟܘܬ̣ܡܐ ܘܛܘܠ̣ܫܐ :
IsaacNin:memColl ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܇ ܡܩ̇ܪܒܐ ܠ
Eph:madCrucifix ܐ 1ܐܬܐ ܡܚ̇ܟܡ ܟܠ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܥܛܠܐ̈
P:5Macc [AB] ܘܟܕ ܟܐܦܐ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ ܬܟܒܢ̈ ܗܘܝ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܘܡܢ ܥܠܬ ܚܛܝ̣ܬܐܐܬܐܡܪ ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܪܢܫܐ
LiberGrad ܒܗܘ : ܕܗܘܝ ܟܠ ܥܡ ܟܠܢܫ .
DidascApost XX¹ܠܛܠܝܡܐ̈ . ܘܦܣܘܩܘ ܟܠ ܐܫܛܪܐ ²X²ܕܥ̣̇ܘܠܐ .
Tim1:Epist ܓܘܫܡܐ ܫܡܝܢܐ 9ܡ̣ܢ ܟܠ ܕܘܟ ܒܨ ܡܚܐ̈
P:ApocBar [AB] . ܚܙܝܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕ ܠܝ
PhiloxMab:TenMem ܥܠܡܢܝܬܐ : ܐ̇ܘ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢܐ ܡܢ
SophrJer:epArcadCyp ܐܝܬܝܗ̇ ܚܠܝܬܐ ܡܢ ܟܠ ܕܒܫܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܐܡܪܐ
JacSer:memEstabCreat ܡܠܐ ܝܘܠܦܢܟ ܡܢ ܟܠ ܓܒܝܢ̈ ܘܗܘܝܘ ܡܫܦܐ