simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܦܣ ܟܠ ܟܠܗ ܕܒܠܥܕ ܡ̣ܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܚܙ̇ܝܢܢ ܕܥܡ ܟܠ ܒܪ ܐܢܫ ܒܠܫܢܐ