simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madFaith ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ ܡܪܝ ܟܠ ܕܣܒܠܬ 1ܚܠܦ ܗܘ
Eph:madFaith 69ܒܗ ܗ̣ܘ ܬܠܝܢ ܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܟܕ ³ܗ̣ܘ