simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet X ܕܫܦܪܢ̈ ⁷ ܟܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܐܠܗܐ
ActsMari ܗܝܡܢܘ ܒܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ . ܗܘ ܕܥܒܕ
ActsStAnth ܘܟܕ ܚܕܪܝܗܝ̈ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܘܡܛܝܒܢ̈ X
AntiTriThWrit ܚܕܕܐ̈ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܒܕܐ ܠܡܢܝܢܐ
Ath:ExposPs . ܘܚܠܦܝ ܠܡ ܟܠ ܚܣܝܐ ܠܐ ܠܘܬܟ
Ath:Inc ܕܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ . ܟܠ X ܟܬܒܐ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܙܒܢܐ ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܛܘܪܝܢ̈ ܘܪܦܦܝܢ̈ ܂
BarBahl:SyrLex ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܘܣܐ ܚ̇ܙܐ ܟܠ . ܦܫܩܗ ܛܘܒܢܐ
BarEbr:CandSanc ܣܘܦܗ . ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝܕܝ̣ܥ ܠܒܪܘܝܐ X
BarEbr:CandSanc ܓ . ܘܢ ܟܠ ܙܘܥܐ ܐܝܢܐ ܕܥܠ
BarEbr:CandSanc ²⁴ܐܕܪܟ̣ܢܢ . ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܥܠ
BarEbr:CandSanc ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܀ ܟܠ ⁴⁵ܚܛܗܝܟ̈ ܢܫܬܒܩܘܢ ܠܟ
BarEbr:CandSanc ⁶⁶ . ܗܢܐ ܟܠ . ܢܝܫܐ ܬܪܝܢܐ
BarKoni:Schol ܠܥܡܡܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܦܝܢ̈ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܐܬܘ
BarKoni:ScholUrm ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܘܬܐ ܕܥܠ ܟܠ ܩܒܠ : ܘܨܠܝܒܐ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܬܐܟܠܘܢ
Basil:SyrHex ܩܠܗܘܢ . ܡܢ ܟܠ ܩܠܐ ܫܦܝܪܐ ܕܡܬܩܢ
ChalcedWrit ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܆ ܩܡܬ ܗ̇ܝ
ChronMin ܆ ܕܝܬܝܪܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܝܢ ܟܠ ܟܠܗ ܗܠܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢܢ
Chrys:ComJohn1 ܗܘܐ ܕܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠ . ܐܣܬܟܠ ܐܦ