simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:DisputCalMahdi 36ܘܐܦܠܐ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܠܡܕܪܟܘ .
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ 80 ܕܒܗܘ
JacSer:memSinWomLordForgav ܒܕܝܠܗ ܗܘ ܚܐܢ ܟܠ 80 ܘܟܡܐ ܕܬܒܥܝܘܗܝ
Tim1:Epist ܪܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܒܡܠܚܐ ܡܬܡܠܚ
JacSer:memElishCapSam ܠܗ̇ ܡܢ ܐܠܗܐ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܡܬܝܗܒܢ̈ ܠܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܝ- ܬܚܘܡܐ ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ
Ath:Inc ܓܝܪ ܡܢ ܢܦܫܗ ܟܠ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ
BarḤadbš:Acts ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ . ܟܠ ܒܥܬܐXܓܝܪ ܥܡܝܩܬܐ ܘܥܡܘܛܬܐ
P:Rom [AB] ܟܕ ܡܠܝܢ ܟܠ ܥܘܠܘܬܐ ܂ ܘܙܢܝܘܬܐ
BarEbr:CandSanc ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܙܢܐ ܕܩ̇ܠܘܛܘܬܐ ܓܠܝܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܪܒܐ ܕܡܠܐ ܫܝܢܐ ܟܠ ܡܢ ܕܠܐܐ ܢܐܬܐ
Ps-MaruMayph:Canons . ܘܡܝܬܪܐ ܡ̣ܢ ܟܠ ܣܝܡܬܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐX³
JacSer:memElijAscendsHeav ܡܒܘܥܗ ܐܘܓܝ ܡܢܗ ܟܠ ܚܘܫܒܝܢ̈ ܐܪܥܢܝܐ̈ ܕܠܥܠ
PhiloxMab:epPatricius ܒܗܘܢX . ⁴ܕܡܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܓܝܪ ܘ̇ܠܐ
JacSer:memZacchTaxColl ܣܓܝܐܝܬ ܗܢܐ ܕܐܥܕܝ ܟܠ ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܥܠ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܐ ܒܪܡ ܗܘܬ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܆
JnDara:OnOfferings ܐܬܒܕܪܘ ܒܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ
AntiTriThWrit ܐܡ̇ܪ ܇ Xܕ ܟܠ ܨܒܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܢܦܠܐ
P:3Macc [AB] ܕܐܚܝܕ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܠ . ܕܢܗܦܘܟ ܦܘܪܥܢܐ
JacSer:memNativ ܒܐܬܪܟ ܕܓܢܐ ܡܢ ܟܠ 179 ܥܠ ܗܝ