simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠ̣ܒܫܘ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܦܘܠܘܣ ܇
JacSer:memElishAppSaints 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
AntiTriThWrit ܐܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐ ܠܟ
Eph:Adden ܕܡܫܡܥܬܗ̇ X ܠܡܘܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܒܦܓܪܐ ܠܐ ܡܨܝܢ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܘܐܦ] ⁴⁴ܡܠܦܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ X ܆ ⁴
Sahd:memSolitar ܒܩܢܘܡܗ ܘܢ̇ܬܪܨ ܫܦܝܪ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܆ ܒܕܓܘܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ
SophrJer:epArcadCyp ܡܕܡ ܐܬ̣ܪܟܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܥܠܝܘܬ ܬ .
SevAnt:CathHom ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܝܟܢ ܙܕܩ̇ ܕܢܬܪܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܝܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܘܟܒܐ ܕܐܬܚܙܝ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܆ ܫܢܬ ܬܡܢܡܐܐ̈
BarEbr:CandSanc ܬܘܒ ܐܣܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̣̇ܗ̈ ܥܡ ܟܪܘܟܝܗ
P:Ps [AB] : ܡܢ ܕܥܒܕ ܗܠܝܢ ܟܐܝܢ ܗܘ :
SevAnt:CathHom ܐܠܗXX ܘXܪXܝXܐ . ܗܠܝܢ ܕ ܐܝXܒܟܝ ܚܕ
JacSer:memBuildTowBab ܗܘܐ 15 295 ܗܠܝܢ ܕܠܓܘ ܨܒܐ ܗܘܐ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܠܥܠܡܐ ܚܟܝܡܘܬܗ ܘܒܓܘ ܗܠܝܢ ܢܘܪܐ ܚܝܬܐ ܢܦܚ
P:Phil-Phlm [AB] . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ
ChronMin ܂ Xܘܐܗܡܝ ܡܢ ܗܠܝܢ ܦܛܪܝܪܟܐX[ 1ܠܒܪ ]ܡܢ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܚܟܝܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܝ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ