simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܠܟܘܢ ܢܡܘܣܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܬܝܪ ܘܪܒܢ̈ .
SevAnt:CathHom : ܘܢܗܕܟܘܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪܬ ܠܟܘܢ :
PhiloxMab:ComProJohn ܐܦ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܕܥܡ ܗܠܝܢ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X
IšoMerv:ComOT ܙܟܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܡܫܬܠܡܢ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ . ܬܪܝܢ̈
PhiloxMab:TenMem ܐ ܀ 274ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܬܝܕܥܢ ܡܢ
Pall:LausHist ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ : ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܛܒܥܐ̈ .
ComGenExod ⁷⁸ܦܘܪܫܢܝܢ̈ . [4]ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܡܘܣܦ ܢܒܝܐ
HistChurchEast . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ
BarEbr:CandSanc ܡܬܗܕܐ . ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܕܠܐ ܦܐܪܐ̈
P:ApocBar [AB] ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܙܝܬܗ ܠܗܘ ܐܪܙܐ
SevAnt:Epist ܠܗ ܘܫܪܟܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܟܒܪ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܐ̈ ܂ ܡܢ ܗܠܝܢ ܆ ܟܕ ܘܠܟܠܗܝܢ
Sahd:memSolitar ܚܕ X ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܐ̈ . ܕܡܠܐܟܝܗܘܢ̈
SevAnt:CathHom . ܐܠܘ̣ܬ ܐܦ ܗܠܝܢ ܠܗ̇ܢܝܢ̈ ܕܩܕܡXܝ̈ ܬܐ̣ܡܪܝ̈
BarEbr:CandSanc ܝ̇ܬܗ ܘܕ ܟXX ܗܠܝܢ ܕ ܐܝܬܝXܝẌ̈ ܘܒܗ
Tim1:DisputCalMahdi ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܆ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܠܦ ܠܢ 13ܐܠܗܐ