simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܚܕ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܙܢܝܐ̈ ܟܪܝܗܝܢ ܐܬܥܡܕܘ
Tim1:Epist . |XXXX X|ܟܕ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪ ܝܢܢ
Tim1:Epist ܕܬܢܢ ܢܦܘܫ ܨܝܕ ܗܠܝܢ |464|ܠܘܬܟܘܢ ܫܕܪܗ .