simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܃ ܐܦܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܂ X Xܝ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܢܨ̇ܝܢ ܘܡܩ̣ܪܒܝܢ ܥܡ ܗܠܝܢ ܝ ܕܐܡܪ-ܝܢ ܪ-ܚܕ
SevAnt:LuqGramm ܐ̇ܡܪܬ ܃ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܠܐ ܗܠܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܡܫܪܪ ܆
SevAnt:LuqGramm ܗܘܘ ܃ ܕܡܘܗܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܗܒܘ- ܠܗܘܢ ܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܘܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܘܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܪܓܝܓܢ̈ ܠܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܘܪܫܠܡ
SevAnt:LuqGramm XXXX ܐܡ̇ܪ ܡܢX ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܡܘܙ ܝܢ̈
SevAnt:LuqGramm ܒܐܕܫܐ 1ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܐ ܫܘ̣̈ ܬX
SevAnt:LuqGramm ܆ ܢܐܡܪܘܢ ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm · ܡܝ̇ܬܝܢ ܀ ܗܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘ̈ ܢ
SevAnt:LuqGramm ܇ ܒܗ̇ܝ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܦܣ̇ܩܝܢ X0ܡܠܬܐ
SevAnt:LuqGramm ܙ Xܝ X ܗܠܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܆
SevAnt:LuqGramm ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqGramm ܢܐܡܪ ܕܡ̇ܦܪܫ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܟ̇ܠܐ ܂ ܡܛܠ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܘܡܢ ܠܓܘ ܗܠܝܢ ܕܐܪܝܘܣ ܡܬ̇ܪܥܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܆ ܘܠܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܘܩܒܠ ܝ ܚܕܕܐ̈