simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܩܐ X ܘܩܗܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܬܐܓܪܝܢ ܠܦܨܝܚܘܬܐ ܝܕ
PhiloxMab:TenMem ܡܢܐ ܓܝܪܐܝܬܝܗܝܢ ܡXܩܛܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܐܬܣܝܡ .
PhiloxMab:TenMem ܠܟܣܝܘܬܗ ܀ X3ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܡܕܝܢ ܗܘܝ̈ ܘܗܘܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܀ 12ܐܘ ܡܛܠ
PhiloxMab:TenMem ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ .