simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Phil-Phlm [AB] . ܐܠܐ ܗܠܝܢ ܕܝܘܬܪܢܐ ܗܘܝ̈ ܠܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܠܗ ܕܨXܝܢXܝܬ ܗܠܝܢ ܩܒ̣ܠ ܀ ܚܢܢ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܚܟܝܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܝ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ
P:Rom [AB] : ܕܠܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣܥܪܝܢ ܠܡܘܬܐ ܡܚܝܒ
ChronEdes ܂ ܘܒܪܕܝܢ ܘܒܘܠܝܕX ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ
P:1Chr [AB] ܘܠܝܘܒܒ . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܩܛܢ .
PhiloxMab:TenMem ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ .
JacSer:memJephDaught ܚܒܝܒܝ ܐܢܬܝ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܙܕܪܒܬ ܠܝ ܘܐܝܟܢ
MartMarPinḥ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ ܕܝܢܐ ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ
SevAnt:madHym ܆ ܠܝܟ ܒܡܨܥܬ ܗܠܝܢ ܚ̇ܙܐ ܐ .
SevAnt:CathHom ܐܬܟ̣ܪܟ ܟܝܬ ܒܐܬܪܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܒܡܠܬܐ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
JacSer:memElijFledJez ܐܠܝܐ 295 ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠܐ ܫܡܥ
JnDara:OnOfferings . ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ
BarEbr:CandSanc ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ .
JacSer:memElishAppSaints 35 ܘܠܐ ܟܣܝܢ ܗܠܝܢ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܓܢܝܙܐ̈ ܡܢܗ̇
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
JacSer:memNativ ܐܘܪܝܐ ܥܪܣܗ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܗܪ ܗܘܢܐ ܡܐ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܡܠܟܐ . ܕܫܡܗܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ . ܐܕܘܪܦܪܘܐ .