simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܠܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܇ ܗܠܝܢ ܕܝܠܦ̣ܢܢ ܂ ܂
BarAphton:ActsSev ܐܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܗܠܝܢ ܕܠܡܬܕܡܪܘ ܒܘܝܢ ܟܒܪ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘܬ ܕܚܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܫܬܘܙܒ ܂ ܘܡܬܒܥܐ
IšoAdiab:Epist ܦܫܝܩܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܐܣܬܥܪ ܂ ܟܡܐ
BarṢal:ComGosp ܕܝܠܗ ܂ ܐܫܬܡܠܝ̈ ܗܠܝܢ ܂ ܘܥܠܗܝ̇ ܐܡ̣ܪ
MiaphysiteDocs ܂ ܘܡܢ ܐܢܫܐ ܗܠܝܢ ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܬܕܒܪܝܢ ܐܠܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܕܡܣܟܢܐ̈ ܘܕܒܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܢܬܪܥܐ ܒܙܒܢܐ
JnRufus:Pleroph ܐܨܛܠܝ ܗܘܢܗ ܠܘܬ ܗܠܝܢ . ܚܙܐ ܒܝܠܝܐ
BarḤadbš:Acts ܆ ܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܟ̣ܐ ܚܘܒܐ ܘܪܚܡܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܢܘ ܗܢܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܗܠܝܢ ܡܡܪܚ ܐܢܐ ܝ
SevAnt:CathHom ܕܐܝܬܝܗ̇ ܇ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̣Xܘ ܝ̇ܕܥ ܇
SevAnt:Epist ܆ ܘܝ̣ܝܢ ²ܫܡܗܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܣ̣ܬܒܪܝܢ ܕܡܛܡܐܝܢ ܆
HistChurchEast . ܟܠܗܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ ¹ܕܠܝ ܡ-ܫܠܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܒܝܚܬܗ̈ ܢܬܬܢܝܢ̈ ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܟܢ ܂
SevAnt:Epist ܠܗ ܘܫܪܟܢ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ ܗܠܝܢ
AntiTriThWrit ܆ ܐܡ̣ܪ ܠܝܢ ܗܠܝܢ ܬܚܘܡܝܟ̈ . ܕܐܝܟܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܗܠܝܢ ܂ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪܢ̈
Tim1:Epist ܠܢܡܘܣܐ̈ ܕܕܐ ܟ ܗܠܝܢ ܘܦܘܩܕܐ̈ ܐܣܪܚ ܂
PhiloxMab:TenMem ܘܟXܐ· ܘ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ : X
BarṢal:ComGosp ܘܒܕ ܐ ܟ ܗܠܝܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܡܣܓܦܝܢ ܂