simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost . ܘܬܘܒ ⁶⁷ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܪܓܙܝܢ . ܘܕܙ̇ܕܩ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܩܢܝ ܐܢܬ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ : ܘܐܢܐ
Ath:Treatises ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ
BarKoni:Schol ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈
JacSer:memElijFireDown ܠܕܡܪܘܕܝܢ ܗܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܟ ܬܕܥ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
BarṢal:ComGosp ܘܫܬܩܬܗ ܠܩܠܟ ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܬܡܠܝܢ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܃
P:Rev [AB] ܘܥܬܝܕܢ̈ ܠܡܗܘܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ . ܐܪܙܐ
IsaacNin:memColl ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬܝܢX ³ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܝܪܬܝܢ
PhiloxMab:TenMem ܀ 7ܫܒܘܩ ܐܪܐ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܟܬܝܒܢ̈ .
SevAnt:CathHom ܡ̇ܢ ܗܟܝܠ : ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܗܘXܝܐ ܘܡܢ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
JulRom ܦܪܘܫܐ ܪܓܫ ܗܘܐ ܗܠܝܢ . ܣܡܝܟ ܗܘܐ
JacSer:memPalmSun ܐܦ ܕܐܚܪܢܐ̈ ܡܫܒܚܝܢ ܗܠܝܢ ܘܪܓܝܙܐ ܗܝ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܡܬܚܫܒܢ̈ ܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ
ApocPs-Meth ²ܒܐܠܦܐ³ ܕܬܪܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܐܘܡܢܐ̈ ܕܚܛܝܬܐ ܕܗܘܘ
ActsMarBenh&Sar ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ
Eph:madLuqHeres ܡܕܥܐ ܠܚܐܦܗܘܢ ⁰ܝ ܗܠܝܢ ܠܩܘܛܪܓܐ ܣܦܩܢ̈ ܕܟܠܕܝܐ̈