simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChalcedWrit ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐ̇ܡܪ
Sahd:BookPerf ܒܦܘܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܝܡ ܗܠܝܢ ܐܢ ܕܝܢ ܗ̇ܝ
sugSoul&Body ܫܒܝܚܐ̈ ܕܪܡܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܛܘܚܐ̈ ܦܓܪܐ ܚܟܡܬܟܝ
Eph:madVirg ܣ̇ܓܝ 20ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ]ܡܠܦܝܢ ¹[ܒܪܙܝܗܘܢ̈ X
Cyr:Epist ܆ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܠܐ ܐܓܪܐ
BarKoni:Schol ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈
Eph:madCrucifix ܚܘܣܪܢܐ̈ ܡܡܠܝܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܝܬܝܪܬܐ̈ ܫܥܐ̈ ܐܢܝܢ
BarEbr:CandSanc ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ .
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
JacSer:memSimPetGetBehMe ܟܕ ܡܠܦܝܢ ܚܟܝܡܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܝ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ
Eph:madNativ ⁴⁷ܠܚܫܗ X 1ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܕܫ̣ܠܚ ܘܠܒ̣ܫ
P:Jer [AB] ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ : ܕܬܘܒܝ
SevAnt:CathHom ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ
P:Esd [AB] . ܘܐܬܝܗܒܘ ܡܪܗܛܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܠܟܐ .
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
Tim1:DisputCalMahdi ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܡܠܟܢ 5ܙܟܝܐ
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
IsaacAnt:memHom ܐܝܢ ܪܒܐ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܐܝܕܐ ܚܪܬܐ
JnDara:OnOfferings . ܬܘܒ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܐܕܫܐ̈ ܣܡܘ
JacSer:memBirthSavFlesh ܪܥܡܢ̈ ܓܘܕܐ̈ ܡܩܕܫܝܢ ܗܠܝܢ ܘܠܥܠ ܒܥܝܢ ܠܓܢܝܙܘܬܗ