simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew ܪܘܓܙܗ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܆ ܐܘ ܠܐ
P:Matt [AB] ܚܕ ܡܢ ܙܥܘܪܐ̈ ܗܠܝܢ ܀ ܐܢ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܕܩܐ̈ ܃ ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܕܥܢܘܝܘܬܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܠܘܬ ܗܠܝܢ
P:Num [AB] ܕܢܥܡܢ . ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ ܒܢܝܡܝܢ ܒܡܢܝܢܗܘܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܝܘܡܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܬܕܟܪܝܢ ܘܡܬܥܒܕܝܢ ܒܟܠ
ChalcedWrit ܘܡܢ ܬܚܬ ܫܡܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܐ̇ܡܪ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܡܐܡܪܐ ܛܥܝܢܝܢ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܣܘܓܐܗܘܢXX ܡܢ
PhiloxMab:Disc ‏ܢܚܙܐ ܬܘܒ ܥܡ ܗܠܝܢ ܘܐܦ ܠܝܘܣܦ ܢܟܦܐ
P:Sam [AB] ܕܐܡܬܟ ܟܠܗܝܢ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ . ܡܛܠ
Cyr:ComLuke ܕܬܘܒ ܠܗܠ ܡܢ ܗܠܝܢ ܃ ܟܕ ܛܟܣܐ
Chrys:ComJohn1 ܙܕܩ ܕܝܢ ܕܥܡ ܗܠܝܢ . ܐܦ ܥܠ
BarAphton:ActsSev ܙܒܢܐ : ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܝܗܒܢ̈ ܠܝ
SevAnt:LuqGramm ܢܗ̇ܠܟ ܂ ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܡܬܦܠܓܢ̈ ܆
SevAnt:LuqGramm ܬܘܒ ܡܪܚܐܝܬ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܘܐܦܠܐ ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܬܝܬܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܫ̇ܘܬܦ
SynOr ܥܢܐ ܠܗܘܢ : ܗܠܝܢ ܠܢܦܫܗܘܢ ܛܠܡܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܥܫܘܩܐ̈ ܕܗܫܐ ܘܕܠܗܠܝܢ
ComGenExod ܓܝܪ ܕܡܬܚܡܝܢ ܗܘܘ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܫܝܬ .
IšoMerv:ComOT ܬܬܦܢܐ ܡܢ Xܝܚܘܫܒܝܟ̈ ܗܠܝܢ ܇ ܘܬܦܘܩ ܡܢ