simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Pall:LausHist ܓܐ̇ܙ ܐܘ ¹³ܠܥܝܢܝܗ̇̈ ܗܠܝܢ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܩܬܢ̈ ܗܘܝ̈
IšoMerv:ComOT ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܠ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܗܠܝܢ ܫܘܚܠܦܐ̈ ܡܡܠܠ ܆
JacSer:memHolySunPente ܗܘܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܓܘ
ActsMarBenh&Sar ܣܘܟܠܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܣܗܕܘܗܝ̈ ܕܡܫܝܚܐ
BarKoni:Schol ܐܣܬܕܩܘ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܐܪܒܥ ܗܪܣܝܣ ܥܬܢܝܐ̈
GanBus . ܐܡܝܢX . ܗܠܝܢ ܕܠܗܠ ܡܢܗܘܢ ܢܦܠܝܢ
AbbaIs:Ascet ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ .
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܘܠܕ ܠܐܝܚܝܕܐ XX ܗܠܝܢ ܐܝܠܦܬ ܐܦ ܐܠܦܬ
BarEbr:CandSanc ܕܛܒ ¹²ܥܫܝܢܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܢܬܡ̣ܨܐ ¹³ܠܡܣ̣ܥܪ .
SevAnt:Epist XXXXXX ܡܛܠ . ܗܠܝܢ X ܗܟܝܠ ܆
Elia:epLeonḤar ܐܦ ܦܐܝܘܬ ܡܟܝܟܐܝܬ ܗܠܝܢ ܐܚ̣ܒܬ ܠܡܟܬܒ Xܠܐܘܢ
SevAnt:CathHom ܬܐ ܠܘܬܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܡܬܥܗܕ ܘܡܒ̇ܪܟ ܠܢ
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈
BarKepha:CelebNat . ܝܠܦܝܢܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ . ܢܒܥܐ
Babai:BookUnion ܐܠܐ ܐܢ ܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܂ ܒܪܡ
BarṢal:ComGosp ܡܪܢ ܐܡܝܪܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܆ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܦܩܝܕܝܢ
FindCross-JudKyr · ܒܝܘܡܬܐ̈ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܡܦܠܚܝܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܠܐ ܣܘܟܠܐ̈ 35 ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܟܬܒܐ ܐܡܪ
sugAbel&Cain ܩܐܝܢ ܦܘܫ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܠܬ ܠܘ ܒܣܘܕܐ
DionAr:MystWritings ܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܆ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܢ̈ ܘܠܐ