simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܒܥܝܪܐ . ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܟܢ ܝܠܦܝܢܢ ܕܡܨ
JnMaron:Expos ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܐܟܡܐ Xܡܢ ܗܠܝܢ ܣܘܢܢ . Xܘܣ
JacSer:memHolySunPente ܗܘܬ ܠܥܡܡܐ̈ ܕܐܪܥܐ ܗܠܝܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢ ܓܘ
Pall:LausHist ܒܗܘܢ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ⁸ܘܐܦ ܕܢܫܐ̈
JacSer:memEpiph ܬܗܘܐ ܠܟ݂ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܘ ܕܬ݂ܩܕܫܢܝ ܡܥܡܘܕ݂ܝܬ݂ܐ
sugJoseph&Mary ܘܠܐ ܐܪܓܫܬ ܝܘܣܦ ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܒܬܘܠܬܐ ܠܐ
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܘܐܢ ܠܐ ܦܐܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܐܦܠܐ ܦܐܝܢ̈
JacSer:memPraisTab ܬܦܪܘܥ ܀ ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܬܗܪܐ̈ ܕܒܪܘܝܘܬܐ
P:1Chr [AB] ܘܠܝܘܒܒ . ܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܝܩܛܢ .
P:Lam,PrJer,EpistJer,EpistBar [AB] ܥ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܟܝܐ ܐܢܐ ܘܥܝܢܝ̈
Ath:Treatises ܫܪܪܐ ܕܟܪܣܛܝܢܘܬܐ ܒܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܘܒܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܫܬܟܚ
SevAnt:LuqGramm ܗܦܟܬܐ ܇ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܚܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
PersMartKgYaz1 ܐܬܦܩܕܬ . ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܬܡܘܬ
SergStyl:epLuqJew . ܗܘ ܐܡܪ ܗܠܝܢ ܠܘ ܚܢܢ .
IsaacNin:memColl ܇ ܘܠܐ ܗܘܐ ܗܠܝܢ ܕܝܪܬܝܢX ³ܘܗܠܝܢ ܕܡܬܝܪܬܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܡܠܦܢܐ̈ . ܘܚܠܦ ܗܠܝܢ 5ܫܦܝܪܬܐ̈ . ܪܚܡܘ
SevAnt:CathHom ܇ ܘܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܢܒ . .
BarEbr:CandSanc ܡܬܚܙܐ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܝܛܝ-ܢ ܘܠܐ ܕܪܘܝܐ
Tim1:Epist ܢܗܘܘܢ ܂ ܡ̣ܢ ܗܠܝܢ ܝ ܕܡܬܟܢܫܢ̈ ܂
JacSer:Epist ܠܝܬ ܠܟ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܝ ܚܝ̣ܐ̈ ܕܐܝܬ