simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AbbaIs:Ascet ܚܪܝܝܘܬܐ̣ ܡܟܝܟܘܬܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ
AbbaIs:Ascet ܝܩ̇ܕܬ ܇ ⁷ܢܩܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܪܝܢ ܒܗ̇ .
AbbaIs:Ascet ܘܠܐ ܚܫ̇ܒ ܠܗ ܗܠܝܢ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܇
AbbaIs:Ascet ܕܡܝܬܪܢ̈ ܡܢܢ ܇ ܗܠܝܢ ܓܝܪ |ܒܦܪܗܣܝܐ ܥܒܕܢ̈
AbbaIs:Ascet ܐܝܬܘܗܝ ܇ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܠܐ ܥܐ̇ܠ ܚܫܐ
AbbaIs:Ascet . ܕܠܥܠܡ . ܗܠܝܢ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܢ ܐܝܬܝܗܝܢ̣
AbbaIs:Ascet ܘܦܣܩܐ ܠܣܘܟܐ̈ ܕܒܝܫܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܬ ܐ̇ܡܪܬ .
AbbaIs:Ascet ܥܡܟܝ ܒܢܝ̈ ܒܒܠ̣ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܫܒܒܝܟܝ̣̈ ܪܘܪܒܢܐ̈
AbbaIs:Ascet X ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ̈ ܗܠܝܢ ¹ܕܟܠܝܢ ܠܢ ²ܒܝܘܡܐ
AbbaIs:Ascet ܨܝܕ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܐ
AbbaIs:Ascet ܠܐ ܡܬܚܪܐ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ ܇ ܠܐ
AbbaIs:Ascet . X ܩX ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܐܪܝܗܘܢ̈ ܕܣܕܘܡܝܐ̈
AbbaIs:Ascet ¹³ܠܗ ¹⁴ܡܢܢ . ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬ ܠܢ̣
AbbaIs:Ascet ܠܗܘܢ ܓܘܒܐ̈ ܪܥܝܥܐ̣̈ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܠܡܩܒܐ
AbbaIs:Ascet 44ܡܛܠ ܡܥܒܕܢܘܬܐ̈ ܠܝܛܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܝܗܒܢ̈ ܩܘܛܥܐ X
AbbaIs:Ascet ܒܦܘܪܫܢܐ ܕܡܪܝܪܘܬܐ . ܗܠܝܢ ¹⁹ܕܡܛܝܘ ²0ܠܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ̣
AbbaIs:Ascet ܒܠܒܐ ܫܠܡܐ . ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ X
AbbaIs:Ascet [4]ܗܘܢܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ̈ ܒܟܠ ܫܥܐ
AbbaIs:Ascet ¹¹ܕܐܚܪܢܐ̣̈ ¹²ܘܬܬܚܫܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ : ܕܠܐ ܐܝܬ
AbbaIs:Ascet ܘܒܝܫܘܬ ܠܒܐ . ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܫܪܝܢ̈ ܠܥܡܠܐ̈