simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
GeorgArabs:HomMarSevAnt ⁴X⁸ܣܘܢܕܘܣ X90ܘܫܕܪܘXX ⁴ܓܒܪܐ̈ ܒܬܪ ܓܒܝܐ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ
BarBahl:SyrLex ܘܐ̇ܡܪ . ܕܡܢ ܒܬܪ ܦܘܢܝܗ ܕܥܡܐ ܕܡܢ
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܥܗܕܢܘܬܗ :
Basil:SyrHex . ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܗ̇ܝ
Tim1:Epist ܕܠܚܡܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܩܘܕܫܐ : ܦܓܪܐ
P:4Macc [AB] ܠܢ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܠܬܗ̇ ܕܡܠܬܢ ܢܘܕܥ
Eph:madAbrKid&JulSaba ܐܦ ܗ̣ܘ ܐܬܢܨܚ ܒܬܪ ܕܐܬܩܕܫ ܢܢ 4ܢܫܒܬ
Shub:BookGifts ܒܬܠܡܝܕܐ̈ ܘܒܫܠܝܚܐ̈ ܘܪܕܘ ܒܬܪ ܡܪܢ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ
JnEph:ActsEastSaints ܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆
BarEbr:Ethic ⁴⁸ܗ̇ܘܝܐ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܝܟܘܬ ܥܡܠܐ ܥܛܠܐ
Tim1:Epist ܗ̇ܝ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢ̣ܥܡܕ ܒܬܪ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܂
Sahd:BookPerf ܕܠܠܝܐ ܇ ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚ̣ܝ ܠܐܘܛܘܟܣ ܕܢܦ̣ܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܘܢܩܦܐܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ
IšoMerv:ComOT ܒܗܕܐ ܟܢ ܫܕܪܬ ܒܬܪ ܥܒܪܝܬܐ . [10]ܩܪܬܗ
IšoMerv:ComOT ܫܢܝܢ̈ ܕܢܒܝܘܬܗ . ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܒܝܬܐ ܫܠܡܬܐ
BarṢal:ComGosp ܕܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܡܥܘܢ ܘܝܥܩܘܒ
SevAnt:CathHom ܕܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ܐܠܘ
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈
JacSer:memElijFireDown ܕܐܬܪܒܝ ܗܟܢ ܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܘܒܥܩܒܬܗ̈ ܪܕܐ