simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ܣܒ ܨܠܝܒܟ ܘܬܐ ܒܬܪ . dd .
ApocPs-Meth ܬܪܝܗܘܢ̈ . ܘܡܢ ܒܬܪ 10 ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈
SevAnt:LuqJul : ܘܡܢ : ܒܬܪ : ܡܥܗܕܢܘܬܗ :
JacSer:memLuqJews ⁴ X 1ܝ ܒܬܪ X ---- ³ܠܝXܙ̈
JnDalya:Epist . ¹ 1ܡܢ ܒܬܪ X ܡܐܬܝܬܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪܝܢܘܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ X0 ܚܕܝܘܬ ܐ
SevAnt:CathHom ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ Xܘ̇ ܠܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
BarKoni:ScholUrm ܡܛܠ ܕܕܝܘܐ̈ ܗܘܘXX ܒܬܪ Xܡܦܘܠܬܗܘܢ ܕܡܢ XX
ActsStAnth ¹³ܫܠܡܘ ܝܪܚܐ̈ ܫܬܐ ܒܬܪ ¹⁴ܡܘܬܐ ܝܩܪܝܢ ܫܢܝܢ̈
JacSer:memElijFireDown ܕܐܬܪܒܝ ܗܟܢ ܐܡܠܟ ܒܬܪ ܐܒܘܗܝ ܘܒܥܩܒܬܗ̈ ܪܕܐ
P:Kings [AB] : ܘܠܗ ܝܠܕܬ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
DadQaṭ:ComAscet ²ܘܠܐ ܐܢܫ ܐ̇ܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܘܪܢ̇ܐ ܒܡܙܘܢܐ
Eph:memHom ܦܘܠܓ XXX ܘܢܐܙܠ ܒܬܪ ܐܠܗܐ ܟܕ ܠܐ
Eph:memDomNos ¹ܗ̇ܢܘܢ ܕܪܗ̇ܛܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪ ܐܠܗܐ̈ ܕܠܐ ܗܘܘ
ChronMin ܘܗܠܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܕܐܡ̣ܠܟܘ̈ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܂ ܒܡܩܕܘܢܝܐ̣
Tim1:Epist | 663|ܕܐܪܝܣܛܘܛܠܝܣ . ܒܬܪ ܐܡ̇ܙ ܐܢܐ .
Ps-Ath:Virg ܒܣܡܢܝܟܝ̈ ܢܪܗܛ . ܒܬܪ ܐܣܛܕܝܘܢ ܟܠܝܠܐ ܪܒܐ
Chron1234 ܗܘܐ ܂ ܘܐܨܛܠܝ ܒܬܪ ܐܣܛܪܘܢܡܝܐ ܘܚܪܫܘܬܐ ܘܟܠܕܝܘܬܐ
Eph:madNativ 115ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܒܬܪ ܐܪܙܐ ܕܐܫܬ̇ܦܠ ܒܝ̣ܫܐ
BarEbr:Ethic ⁴⁸ܗ̇ܘܝܐ . ܐܠܐ ܒܬܪ ܐܪܝܟܘܬ ܥܡܠܐ ܥܛܠܐ