simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܂ ܒܐܕܪ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܂ ܘ ܂
ChronMin ܀ ܝ ܡܢ ܒܬܪ ܗܢܐ ܡܡܠܟ ܘܐܠܐܢܛܝܢܝܐܢܘܣ
ActsMiaphysites ܡܕܒܪܐ̈ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫ̇ܢܝ ܗܘܐ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܡܐܢܐ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܝܟܘܬܐ ܒܬܪ ܐܢܬܝܡܣ . ܘܡܝܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐ ܬܘܗܝ ܡܢ ܒܬܪ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܝܕܥ
IšoAdiab:Epist ܕܐܠܗܐ ܂ ܘܡ̣ܢ ܒܬܪ ܠܒܘܟܝܐ ܕܣܓܝܐܘܬ ܢܘܡܐ̈
BarṢal:ComLiturg ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܫܥܝܐ ܒܬܪ ܕܫ̣ܡܥ ܐܢܘܢ ܠܩܘܕܫܐ̈
BarṢal:ComGosp ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܀ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܫ̣̇ܠܡ ܡܬܝ
MiaphysiteDocs ܘܐܝܕܝܥܐ ܕܠܗ ܠܗܢܐ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܣܠܝܢܘܬܗܘܢ
SevAnt:madHym ܚ̇ܝ̣ܝܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܬܥ̇ܒܪܘ ܗܘܘ ܘܐܫ̇
JnRufus:Pleroph . ܡܟܝܠ ܕܝܢX ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܢܛܝܟܪܝܣܛܘܣ
SevAnt:CathHom ܡܫ̇ܒܚܝܢ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܒܚ̇ܒܠܐ ܘܒܡܘܬܐ ܘܒܥܒܝܘܬܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗܕܝܪܐ̈ ܂ ܘܪܗܛܢ̈ ܒܬܪ ܫܘܦܪܐ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarKoni:Schol ܝXܫܬܚܠܦܝܢ ܂ ܝXܢ ܒܬܪ ܂ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ
SevAnt:CathHom ܢܣܒ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܟܕ
SevAnt:Epist ܠܐ ܬܘܒ ܡܝܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܡ̣ܬܦܠܓ .
EliaNis:Chron ܩܛ̣ܠ [ܦܝ[ܠܛܘܣ ܢܦܫܗ ܒܬܪ [̣ܚܫܐ̈ 1ܣܓܝܐܐ̈ ܕܐܬ̣ܘ
EliaNis:Chron ܂ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܬܪ ܡܠܝܐ̣ ܂ ܝ-
HistChurchEast ܘܫܬܐ ܀ X ܒܬܪ ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕܡܠܦܢܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܠ ܗܠܝܢ ܂ ܒܬܪ ܗܢܐ ܘܐܦ ܓܒܪܝܠ