simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܒܡܪܬܝܢܘܬܐ ܇ ܒܬܪ ܫܝܐ ܪܗ̣ܛܘ ܥܡ
Basil:SyrDeSpirSanc ܒܨܝܪܬܐ ܡܝܬܝܢ ܠܗ̇ ܒܬܪ ܒܪܐ . ܐܢ
SevAnt:CathHom ܠܬܪܝܢ ܟܝܢܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ . ¹
JnEph:ActsEastSaints ܫܐ . ܡܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܕܝܢ ܆
BarṢal:ComGosp ܕܬܠܝܬܝܐ ܗ̣ܘܐ ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܫܡܥܘܢ ܘܝܥܩܘܒ
P:ProvQohSong [AB] ܠܚܡܐ . ܘܕܪܗܛ ܒܬܪ ܣܪܝܩܘܬܐ : ܚܣܝܪ
JacSer:memAscenLord ܗܘܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܬܪ ܕܐܬܐ ܡܢ ܢܘܚܡܐ
P:Ps [AB] ܥܠ ܚܙܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܦܨܝ ܡܢ ܐܬܘܪܝܐ̈
P:5Macc [AB] ܥܠܝܗܘܢ ܘܟܦܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡܐ ܐܦ ܠܗܘܢ
BarEbr:CandSanc ܘܒ̣ܘܟܝܬܐ̈ ܕܠܝܠܬܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܢܚܗ ܕܟܠܒܐ ܐܟܙܢܐ
JacSer:mem6DaysDay2 ܐܦ ܐܝܡܡܐ̈ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܕܢܥܒܕ ܓܝܓܠܐ
SynWestSyr ܫܪܝܐ ܕܦܣܟܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܬܐ XXX ⁴⁷
SebBrock:IntroMaryDialogPoems ܟܕ ܡܡܠܠܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ ܒܒܬܐ̈ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗX ܡܢ ܒܬܪ ܡܟܣܢܘܬܐ : ܢܘܣܦ
SevAnt:CathHom ܡ̣ܠܟܟ ܆ ܡܢ ܒܬܪ ܕܘܥܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܘܥܡ̣ܠܐ̈
P:Kings [AB] : ܘܠܗ ܝܠܕܬ ܒܬܪ ܐܒܝܫܠܘܡ .
BarAphton:ActsSev ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ
Cyr:ComLuke ܓܝܪ ܡܠܘܢ̣ ܂ ܒܬܪ ܝX ܡܠܦܢܘܬܐ̈ ܘܦܘܩܕܐ̈
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܙܒܢܐ ܕܚܝܘܗܝ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܩܪܝ ܡܢ ܕܚܝܘܗܝ̈
Eph:madNativ 115ܐܬ̣ܐ ܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܒܬܪ ܐܪܙܐ ܕܐܫܬ̇ܦܠ ܒܝ̣ܫܐ