simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memElij&NabJezr ܠܟ ܘܫܡܠܝܘ ܟܠܗܘܢ ܒܬܪ ܡܪܝܐ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ
JacSer:memCharThatEzekSaw ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܐ ܗܝ ܒܬܪ ܗܝ ܘܠܐ ܕܡܬܦܢܝܢ̈
JacSer:memElish ܡܨܛܥܪ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܬܪ ܕܐܣܝ ܠܟܪܝܗܝܗܘܢ̈ ܠܡܢ
JnTella:ProfessFaith ܕܐܪܡܠܬܐ ܘܠܠܥܙܪ ܡܢ ܒܬܪ ܩܒܘܪܬܗ ܕܐܪܒܥܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈
ZachSch:ActsSev ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܛܬܗ ܒܬܪ ܗܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܢܗ
Nars:memCreat ܚܝܘܗܝ̈ ܬܫܥܡܐܐ ܘܝܬܝܪ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܘܪܕܝ ⁵
JacSer:memSinWomLordForgav ܠܐ ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪ ܥܘܠܐ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܐ
P:5Macc [AB] ܥܠܝܗܘܢ ܘܟܦܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܥܡܐ ܐܦ ܠܗܘܢ
IsaacNin:DiscColl ܕܩܪܒܢܢ ܕܝܢ ܠܗܪܟܐ ܒܬܪ ܪܫܐ̈ ܗܠܝܢ X
BarṢal:ComGosp ܟܗܢܐ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܒܬܪ ܙܟܪܝܐ ܀ ܬܪܗܘܢ̈
Tim1:Epist ܕܠܚܡܐ ܕܡ̣ܢ ܚܛܐ̈ ܒܬܪ ܩܘܕܫܐ : ܦܓܪܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܘܐ : ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ
Chron1234 ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܝܣܩܘẌ ܒܥܘܡܪܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ·ܝX ܕܦܐܛܪܝܪܟܐ
Basil:SyrHex . ܗܝܕܝܢ ܐܬܬ ܒܬܪ ܗܕܐ . ܗ̇ܝ
P:Tob [AB] . ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܢܬܪܚܡ ܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܇ ܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܦܓܪܐ
BarAphton:ActsSev ܐܬܬܚܕ ܇ ܕܡܢ ܒܬܪ ܠܒܘܫܐ X ܐܠܗܝܐ
Pall:LausHist ܠܘܣܝܘܣ̣ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܪܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܢܛܘܪܐ
P:Acts [AB] ܐܣܬܠܩ . ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܩܕ ܗܘܐ ܐܢܘܢ
JnDalya:Epist . ¹ 1ܡܢ ܒܬܪ X ܡܐܬܝܬܝ ܕܡܢ