simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܡܫܬܦܠ 181ܠܐ ܬܩܪܘܒ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܠܘܬ ܚܡܪܐ
Eph:memHom ܡܢ ܥܩܪܒܐ ܟ̇ܘܙ ܐܢܬ ܘܡܢ ܡܠܬܗ ܠܐ
Eph:memHom X4ܩ̇ܪܐ ܠܡܘܬܐ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܦܘܬ ܛܘܟܣܗ ܕܟܝܢܐ
Eph:memHom ¹⁷ ܡܢܐ ܟܡܝܪ ܐܢܬ ܥܠ ܗܕܐ ܕܐܬܬܓܪܬܗ̇