simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
- ܗܢܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܘܕܥ ܠܗܢܘܢ
- ܕܝܠܗ . ܒܗ̇ܝ ܕܐܦ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܟܠܡܕܡ