simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܕܛܒܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܠܦ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ ܟܕ ܒܪܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ : ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܥܒܪܘܢ ܥܠ ܡܠܬܝ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬܘܢ .
LiberGrad ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܚܕ ܐܢܫ ܐܡܝܪܝܢ : ܐܠܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܡܛܠ ܡܢ ܐܚܘܟ . ܘܗܟܢ ܩܬܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܪܘܪܒܐ̈ ܘܕܩܕܩܐ̈ :
LiberGrad ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܕܠܐ ܨܒܐ ܕܢܟܬܒ ܫܡܗ ܘܐܫܠܡ ܒܝܘܠܦܢܗ ܦܫܝܛܐ ܡܛܠ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܙܢܝܬܐ̈ . </page> ܡܡܠܠܐ