simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܨܒ̇ܝܢ ܕܠܐ ܢܦܠ ܥܠܝܗܘܢ ܝܘܩܪܐ ܣܓܝܐܐ ܕܦܘܪܬܟܝܗ̇̈ ܡܛܠ ܇ ܕܡܐ ܕܐܬܝܐ ܬܐܓ̣ܘܪܬܗܘܢ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ :
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܕܒܗܢܐX⁰ܩܪܒܐ : XXܗ̇ܢܐ ܪܓܫ̣ܐXX⁷ܝܬܝܪ ܩܢܐ ܚ̣̇ܝܠܐ ܡܛܠ ܠܛܘܥܝܝ : ܦܪܘܫܘܬܗ ܕܪܓܫܐ X⁴ܬܠܝܬܝܐXX . XX112ܙX </page> <page>